Geomelioportal


Idź do treści

Budowa nowych pomostow

Informacje

BUDOWA POMOSTU


Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r. poz. 145), reguluje całokształt zagadnień związanych z gospodarowaniem wodami. Reguluje również kwestie dotyczące własności wód oraz gruntów pokrytych wodami, a także obowiązki właścicieli i użytkowników wód, zasady oraz warunki korzystania z zasobów wodnych oraz gruntów pokrytych wodami na cele budowlane.

Pomosty budowane na gruntach pokrytych powierzchniowymi wodami płynącymi (rzeki i jeziora przepływowe) są na terenie Warmii i Mazur chyba najczęściej budowanymi urządzeniami wodnymi. Niestety nie zawsze budowane są zgodnie z obowiązującym prawem i dlatego postaramy się przybliżyć właściwy sposób postępowania w celu wykonania budowy pomostu zgodnie z obowiązującym prawem.

Pierwszą czynnością jaką należy wykonać jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jest ona wymagana lub jeśli decyzja ta nie jest wymagana – wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dokumenty te wydaje odpowiedni terytorialnie ze względu na położenie projektowanego pomostu: wójt, burmistrz lub prezydent. Przynależność terytorialną projektowanego pomostu można sprawdzić w serwisie mapowym Mapy na stronie www.geomelioportal.pl. Na tej podstawie można określić, do którego organu należy zwrócić się o wydanie decyzji. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydawana jest w określonym trybie, podczas którego następują uzgodnienia ze stosownymi jednostkami. Opłata skarbowa za wydanie decyzji o warunkach zabudowy wynosi 107,00 zł. Opłata uiszczana jest w gminie, która wydaje decyzję.

Po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy (lub wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli taki na przedmiotowym terenie obowiązuje) należy wystąpić do odpowiedniego terytorialnie Rejonowego Oddziału Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie lub Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu o uzgodnienie warunków budowy tego pomostu. Dane kontaktowe oraz obszar działania poszczególnych rejonowych oddziałów znajdują się w zakładce Rejonowe Oddziały. Możliwe jest też uzyskanie uzgodnienia drogą mailową poprzez przesłanie skanu mapy z zaznaczoną lokalizacją projektowanego pomostu oraz decyzją o warunkach zabudowy lub wypisem i wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jeśli dla zainteresowanego budową pomostu wygodniejsza do zastosowania jest tradycyjna forma polegająca na przesłaniu dokumentów pocztą lub osobiste spotkanie w biurze Zarządu Melioracji, to jest to również możliwe. Wybór sposobu komunikacji z ZMiUW w Olsztynie lub ŻZMiUW w Elblągu należy do zainteresowanego budową pomostu. Przy uzgadnianiu lokalizacji i warunków wybudowania pomostu na pewno Inwestor zostanie przez nas zobowiązany do:

  • niegrodzenia swojej nieruchomości przyległej do powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, a także zakazywania lub uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar,
  • powiadomienia ZMiUW w Olsztynie lub ŻZMiUW w Elblągu – odpowiedniego terytorialnie rejonowego oddziału, o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac związanych z budową pomostu,
  • wywieszenia na pomoście tablicy identyfikacyjnej z numerem pomostu nadanym przy spisywaniu z ZMiUW w Olsztynie umowy na użytkowanie gruntu pod pomostem,
  • utrzymania czystości na brzegu jeziora w obrębie budowli i gruntów własnych Inwestora graniczących z powierzchniowymi wodami publicznymi,
  • utrzymania pomostu w stałej sprawności i dobrym stanie technicznym,
  • rozebrania pomostu poprzez usunięcie pali z dna jeziora lub rzeki oraz usunięcia pokładu pomostu wraz z utylizacją materiałów po zakończeniu użytkowania pomostu.


Dodatkowo mogą być nałożone na Inwestora inne obowiązki wynikające z warunków lokalnych. Szczególnie ważne są uzgodnienia przyrodnicze związane z lokalizacją projektowanej budowy pomostu. Zdecydowanie unikamy lokalizowania pomostów wśród zwartych trzcinowisk będących miejscem lęgowym i miejscem bytowania wielu gatunków ptactwa wodnego. Istotne są też uzgodnienia z rybackim użytkownikiem wody.
W świetle obecnie obowiązującego Prawa wodnego pomosty są urządzeniami wodnymi na budowę, których wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Pozwolenie wodnoprawne udzielane jest w formie decyzji administracyjnej wydawanej zarówno na podstawie Prawa wodnego jak i Kodeksu postępowania administracyjnego. Decyzja ta musi spełniać wymogi przepisów zawartych w obu ustawach. Organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest starosta. Pozwolenia wodnoprawne są wydawane wyłącznie na wniosek podmiotu zainteresowanego uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego. Do wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego należy dołączyć operat wodnoprawny sporządzony zgodnie z wymogami art. 132 Prawa wodnego. Artykuł ten opisuje dokładnie, jakie elementy musi zawierać operat wodnoprawny. Do wniosku należy dołączyć również decyzję o warunkach zabudowy lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym. Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia wodnoprawnego wynosi 217,00 zł.

Po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego, kolejnym dokumentem niezbędnym do realizacji budowy pomostu jest uzyskanie od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego zgody na prawo dysponowania gruntem na cele budowlane zgodnie z art. 20 w związku z art. 11 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo wodne, w imieniu, którego działa Dyrektor Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie. Zgoda wydawana jest na wniosek Inwestora w formie umowy na użytkowanie gruntu pokrytego wodami. Wniosek o zawarcie umowy w formie aktywnego formularza znajduje się w załączniku 1. Wniosek należy pobrać ze strony, wypełnić oraz przesłać na podany poniżej adres mailowy m.ostrowski@geomelioportal.pl lub w formie papierowej pocztą na adres:
ZMiUW w Olsztynie, ul. Partyzantów 24, 10-526 Olsztyn. Wybór sposobu komunikacji należy do zainteresowanego budową pomostu.

Do wniosku o użytkowanie gruntu pokrytego wodami, stanowiącymi własność Skarbu Państwa należy dołączyć:
1. Decyzję pozwolenie wodnoprawne na budowę pomostu (kserokopia lub skan)
2. Kopię mapy ewidencyjnej lub planu zagospodarowania terenu z naniesionym pomostem wraz
z jego wymiarami (kserokopia lub skan).

W przypadku przesłania wniosku drogą mailową na jego podstawie zostanie przygotowana umowa na użytkowanie gruntów pod wodami. Umowa zostanie przesłana do Inwestora drogą mailową. Po otrzymaniu umowy prosimy o jej wydrukowanie w dwóch egzemplarzach, podpisanie każdego egzemplarza i przesłanie obu egzemplarzy do ZMiUW w Olsztynie na adres: ul. Partyzantów 24, 10-526 Olsztyn. Wówczas umowa zostanie podpisana przez Dyrektora ZMiUW w Olsztynie i jeden egzemplarz zostanie odesłany pocztą do Inwestora. Tak przygotowana umowa będzie stanowiła tytuł prawny do wejścia na grunt pokryty wodami z budową pomostu. Umowa jest również niezbędnym elementem do uzyskania pozwolenia na budowę lub przyjęcia zgłoszenia budowy pomostu przez właściwego terytorialnie starostę.

Kolejną czynnością jest sporządzenie projektu na budowę pomostu. Prawo budowlane rozróżnia się dwie kategorie pomostów:
1. Pomosty o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu do 2,50 m, które służą do:
a) cumowania niewielkich jednostek pływających, jak łodzie, kajaki, jachty,
b) uprawiania wędkarstwa,
c) rekreacji.
2. Pozostałe pomosty.

Pomosty z pierwszej kategorii zgodnie z art. 29 ust.1 pkt 16 Prawa budowlanego nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę, a jedynie należy dokonać zgłoszenia zamiaru ich wykonania przed terminem rozpoczęcia robót do właściwego terytorialnie starosty. Na budowę tych pomostów nie jest wymagane sporządzenie projektu budowlanego a jedynie planu zagospodarowania terenu i rysunków pomostu składanych łącznie ze zgłoszeniem i oświadczeniem o prawie dysponowania gruntem na cele budowlane. Uzyskana wcześniej w ZMiUW w Olsztynie umowa na użytkowanie gruntów pod pomostem jest do tego podstawą.

Pomosty z drugiej kategorii wymagają sporządzenia projektu budowlanego przez osobę do tego uprawnioną. Organem, do którego należy wystąpić z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na budowę jest właściwy terytorialnie starosta. Do wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę należy złożyć również oświadczenie o prawie dysponowania gruntem na cele budowlane. Uzyskana wcześniej w ZMiUW w Olsztynie umowa na użytkowanie gruntów pod pomostem jest do tego podstawą.

Specyfika urządzeń wodnych oraz ich rola w kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z tych zasobów powoduje, że ich budowę i funkcjonowanie reguluje nie tylko ustawa Prawo wodne, ale również ustawa Prawo budowlane. Oprócz wydanej na podstawie ustawy Prawo wodne decyzji (pozwolenia wodnoprawnego) na wykonanie urządzenia wodnego, podmiot musi również uzyskać decyzję (pozwolenie na budowę) wydaną na podstawie ustawy Prawo budowlane. W przypadku budowy niewielkiego pomostu o długości do 25 metrów zamiast pozwolenia na budowę wystarczy przyjęcie zgłoszenia budowy pomostu.

Tak, więc na wykonanie pomostu jak również na jego odbudowę, rozbudowę czy przebudowę podmiot powinien spełnić następujące warunki:
1. Uzyskać decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - wydaje właściwy terytorialnie wójt, burmistrz, prezydent,
2. Uzyskać decyzję - pozwolenie wodnoprawne na budowę pomostu – wydaje właściwy terytorialnie starosta,
3. Uzyskać zgodę na prawo dysponowania gruntem na cele budowlane pod pomostem – wydaje Dyrektor Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie,
4. Uzyskać decyzję - pozwolenie na budowę lub przyjęcie do wiadomości zgłoszonych robót budowlanych – wydaje właściwy terytorialnie starosta.

Tekst ten nie wyczerpuje opisu wszystkich możliwych przypadków budowy pomostów na wodach. Omawia te najczęściej występujące i dotyczące głównie budowy pomostów przez osoby fizyczne, które służą potrzebom rekreacji, uprawiania wędkarstwa i sportów wodnych.

Informację przygotował: Maciej Parecki


ZMiUW w Olsztynie
ul.Partyzantów 24
10-526 Olsztyn
tel. (89) 521 71 00
fax (89) 521 71 01
kontakt@geomelioportal.pl

Strona główna | Aktualności | Informacje | O Geomelioportalu | Dostępne dane | Instrukcje | Regulamin | Mapy | Kontakt | Rejonowe Oddziały | Galeria zdjęć | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego